€0.00

No products in the cart.

0
€0.00

No products in the cart.

Algemene voorwaarden MD Service B.V.
E-mail: [email protected]
Website: www.modukopieermachines.nl

 

Artikel 1 – Definities

 1. MD Service B.V.: MD Service B.V., gevestigd te Doetinchem, KvK-nummer 87564831.
 2. Klant: degene met wie MD Service B.V. een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: MD Service B.V. en Klant samen.
 4. Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens MD Service B.V..
 2. MD Service B.V. en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
 3. MD Service B.V. en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van MD Service B.V. zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij er een andere termijn in het aanbod of de offerte staat.
 3. Aanvaardt de Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij MD Service B.V. en de Klant dit schriftelijk afspreken.

Artikel 4 – Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, mag MD Service B.V. de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding intrekken, zonder dat de Klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de Klant verbindt MD Service B.V. slechts, nadat de Klant deze schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd.

Artikel 5 – Prijzen

 1. MD Service B.V. hanteert prijzen in euro’s, exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie-of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 2. MD Service B.V. mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die MD Service B.V. niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument mag de overeenkomst ongedaan maken vanwege een prijsverhoging in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
 5. MD Service B.V. stelt de prijs van de dienstverlening vast op basis van de werkelijk bestede uren.
 6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van MD Service B.V., geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 7. Wanneer MD Service B.V. en de Klant voor een dienst een totaalbedrag afspreken, is dit altijd een richtprijs, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 8. MD Service B.V. mag tot 10% van de richtprijs afwijken.
 9. MD Service B.V. moet de Klant tijdig laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
 10. De Klant mag het deel van de opdracht dat boven de richtprijs (vermeerderd met 10%) uitkomt laten vervallen, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
 11. MD Service B.V. mag zijn prijzen jaarlijks aanpassen.
 12. MD Service B.V. zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan.
 13. De consument mag de overeenkomst met MD Service B.V. opzeggen wanneer hij het niet eens is met de prijsverhoging.

Artikel 6 – Betalingen en betalingstermijn

 1. MD Service B.V. mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen.
 2. De Klant moet een betaling achteraf binnen 7 dagen na levering hebben voldaan.
 3. De betalingstermijnen die MD Service B.V. hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat MD Service B.V. aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.
 4. MD Service B.V. mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 7 – Gevolgen te late betaling

 1. Betaalt de Klant niet binnen de afgesproken termijn, dan mag MD Service B.V. de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de Klant in verzuim is, moet hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding betalen aan MD Service B.V..
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de Klant niet op tijd betaalt, mag MD Service B.V. zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant heeft betaald.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van MD Service B.V. op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door MD Service B.V., dan moet hij nog steeds de afgesproken prijs betalen.

Artikel 8 – Recht van reclame

 1. Wanneer de Klant in verzuim is, mag MD Service B.V. het recht van reclame inroepen ten aanzien van de onbetaalde aan de Klant geleverde producten.
 2. MD Service B.V. maakt gebruik van zijn recht van reclame door een schriftelijke of elektronische mededeling aan de Klant.
 3. Zodra de Klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, moet de Klant de betreffende producten onmiddellijk retourneren aan MD Service B.V., tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 4. De Klant betaalt de kosten voor het terughalen of -brengen van de producten in lid 3.

Artikel 9 – Herroepingsrecht

Artikel 10 – Opschortingsrecht

 1. De Klant doet hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 11 – Retentierecht

 1. MD Service B.V. kan gebruikmaken van zijn retentierecht en in dat geval producten van de Klant bij zich houden, totdat de Klant alle nog openstaande rekeningen van MD Service B.V. heeft betaald, tenzij de Klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waardoor de Klant nog geld moet betalen aan MD Service B.V..
 3. MD Service B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt vanwege het gebruik van zijn retentierecht.

Artikel 12 – Verrekening

 1. De Klant doet afstand van zijn recht om een schuld aan MD Service B.V. te verrekenen met een vordering op MD Service B.V..

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud

 1. MD Service B.V. blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de Klant alle openstaande facturen van MD Service B.V. met betrekking tot een onderliggende overeenkomst heeft betaald, inclusief vorderingen vanwege het tekortschieten in de nakoming.
 2. Totdat die tijd in lid 1 kan MD Service B.V. gebruikmaken van zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de Klant, mag de Klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of op een andere manier bezwaren.
 4. Wanneer MD Service B.V. gebruik maakt van zijn eigendomsvoorbehoud, dan wordt daarmee de overeenkomst ongedaan gemaakt en mag MD Service B.V. van de Klant schadevergoeding, gederfde winst en rente eisen.

Artikel 14 – Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij MD Service B.V., tenzij anders wordt afgesproken.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de Klant aangegeven adres.
 4. Wanneer de Klant de afgesproken bedragen niet of niet op tijd betaalt, mag MD Service B.V. zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant betaalt.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, waardoor de Klant een verlate levering niet aan MD Service B.V. kan tegenwerpen.

Artikel 15 – Levertijd

 1. De levertijden van MD Service B.V. zijn indicatief. Indien later wordt geleverd, kan de Klant hieraan geen rechten ontlenen, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.
 2. De levertijd gaat in wanneer de door de Klant voor akkoord getekende offerte aan MD Service B.V. door MD Service B.V. schriftelijk of elektronisch is bevestigd aan de Klant.
 3. De Klant krijgt geen schadevergoeding en mag de overeenkomst niet ongedaan maken wanneer MD Service B.V. later levert dan is afgesproken. De Klant mag de overeenkomst wel ongedaan maken wanneer dat schriftelijk is afgesproken of wanneer MD Service B.V. niet binnen 14 dagen kan leveren, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand of de Klant en MD Service B.V. iets anders hebben afgesproken.

Artikel 16 – Feitelijke levering

 1. De Klant moet ervoor zorgen dat de feitelijke levering van zijn bestelde producten op tijd kan plaatsvinden.

Artikel 17 – Transportkosten

 1. De Klant betaalt de kosten voor transport, tenzij de Klant en MD Service B.V. schriftelijk iets anders hebben afgesproken.

Artikel 18 – Verpakking en verzending

 1. Wanneer de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan moet de Klant hiervan door de vervoerder een aantekening op laten maken voordat hij het product in ontvangst neemt. Doet de Klant dit niet, dan kan hij MD Service B.V. niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.
 2. Wanneer de Klant zelf het transport van een product regelt, moet hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer melden aan MD Service B.V.. Doet de Klant dit niet, dan kan hij MD Service B.V. niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.

Artikel 19 – Verzekering

 1. De Klant moet de volgende zaken voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade, en diefstal:

geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst zaken van MD Service B.V. die bij de Klant aanwezig zijn zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

 1. De Klant geeft op eerste verzoek van MD Service B.V. de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 20 – Bewaring

 1. Wanneer de Klant bestelde producten pas later afneemt dan de afgesproken leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de Klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de Klant.

Artikel 21 – Montage en of installatie

 1. Hoewel MD Service B.V. zich inspant alle montage- en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.

Artikel 22 – Garantie

 1. Wanneer de Klant en MD Service B.V. een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor MD Service B.V. enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.
 2. De garantie op producten geldt alleen voor defecten die zijn veroorzaakt door een ondeugdelijke fabricage of constructie of ondeugdelijk materiaal.
 3. De garantie geldt niet:
 • in het geval van normale slijtage
 • voor schade ontstaan door ongevallen
 • voor schade ontstaan door aangebrachte wijzigingen aan het product
 • voor schade door nalatigheid of ondeskundig gebruik door de Klant
 • wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld
 1. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die MD Service B.V. levert, gaat over op de Klant zodra deze juridisch of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de Klant komen of van een derde die het product voor de Klant in ontvangst neemt.

Artikel 23 – Ruilen

 1. De Klant mag een gekocht artikel ruilen. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

   ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop waarbij de Klant de originele factuur kan laten zien het product wordt teruggebracht in de originele verpakking en met het aangehechte originele prijskaartje het product is nog niet gebruikt

 1. Afgeprijsde artikelen, bederfelijke producten, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de Klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.

Artikel 24 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. MD Service B.V. voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. MD Service B.V. mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.
 3. De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel voorschot door de Klant.
 4. De Klant moet ervoor zorgen dat MD Service B.V. op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Zorgt de Klant er niet voor dat MD Service B.V. tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Klant.

Artikel 25 – Informatieverstrekking door de Klant

 1. De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik-baar aan MD Service B.V..
 2. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Wanneer en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert MD Service B.V. de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door MD Service B.V. redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.

Artikel 26 – Vrijwaring

 1. De Klant vrijwaart MD Service B.V. tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door MD Service B.V. geleverde producten en/of diensten.

Artikel 27 – Klachten

 1. De Klant moet een door MD Service B.V. geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant MD Service B.V. daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming.
 3. Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming MD Service B.V. hiervan op de hoogte stellen.
 4. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat MD Service B.V. hierop gepast kan reageren.
 5. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en MD Service B.V..
 6. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat MD Service B.V. andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel 28 – Ingebrekestelling

 1. De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan MD Service B.V..
 2. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling MD Service B.V. ook daadwerkelijk op tijd bereikt.

Artikel 29 – Aansprakelijkheid Klant

 1. Wanneer MD Service B.V. een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst.

Artikel 30 – Aansprakelijkheid MD Service B.V.

 1. MD Service B.V. is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Wanneer MD Service B.V. aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
 3. MD Service B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
 4. Wanneer MD Service B.V. aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting.

Artikel 31 – Vervaltermijn

 1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van MD Service B.V. vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 32 – Ontbinding

 1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer MD Service B.V. toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door MD Service B.V. nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat MD Service B.V. in verzuim is.
 3. MD Service B.V. mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer MD Service B.V. kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen

Artikel 33 – Overmacht

 1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van MD Service B.V. door de Klant niet aan MD Service B.V. kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.
 1. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
 • een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
 • wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
 • stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
 • computer-virussen
 • stakingen
 • overheidsmaatregelen
 • vervoersproblemen
 • slechte weersomstandigheden
 • werkonderbrekingen
 1. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor MD Service B.V. 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat MD Service B.V. kan nakomen.
 2. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als MD Service B.V. de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.
 1. MD Service B.V. hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer MD Service B.V. hiervan voordeel heeft.

Artikel 34 – Wijziging overeenkomst

 1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en MD Service B.V. de overeenkomst aanpassen.

Artikel 35 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. MD Service B.V. mag deze algemene voorwaarden wijzigen.
 1. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag MD Service B.V. altijd doorvoeren.
 1. Ingrijpende wijzigingen zal MD Service B.V. zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
 1. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen.

Artikel 36 – Overgang van rechten

 1. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met MD Service B.V. aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van MD Service B.V..
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 37 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat MD Service B.V. bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 38 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en MD Service B.V. is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van MD Service B.V. is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en MD Service B.V., tenzij de wet iets anders bepaalt.

 

Opgesteld op __________. 1 Jan 2023